Gimnazjum nr1 w Wąbrzeźnie
Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Wolności 11 rejestracja | logowanie | e-mail
loading ...

Plan lekcji 19.03.18


VI Wojewódzki Festiwal Konkursów o pszczołach - 2017-05-14

Mając na względzie potrzebę ochrony środowiska naturalnego kolejny rok z rzędu chcemy pogłębić świadomość dzieci i młodzieży na temat dobrodziejstw – jakie niesie ze sobą pszczoła miodna oraz uświadomić zakres zagrożeń wynikających z masowego ginięcia pszczół.
Dlatego też ponownie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursach poświęconych tematyce pszczół.

I Organizator :
Regionalny Związku Pszczelarzy w Toruniu, ul. Środkowa 11, 87-100 Toruń.
Przy współpracy:
Gimnazjum nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 11 87-200 Wąbrzeźno.
II Cel Konkursów:
1. Popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego;
2. Zwrócenie uwagi na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, które są wielkim skarbem przekazanym przez naturę człowiekowi.
III Konkursy:

1. „Pszczoła w środowisku”
Uczestnicy – konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas 0-III, uczniowie klas IV-VI;
Warunki uczestnictwa - przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej życia pszczół w środowisku. Technika pracy dowolna, format pracy nie mniejszy niż A4, nie większy niż A3.

2. „Pszczoła 3d – dobro dla środowiska, dobro dla człowieka, dobro dla świata”
Uczestnicy - konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych: uczniowie klas I – III, uczniowie klas IV-VI, uczniowie gimnazjum I-III;
Warunki uczestnictwa - przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej przedstawiającej pszczołę. Technika pracy dowolna, rozmiar dowolny.

3. Konkurs fotograficzny „Pszczoła w obiektywie”
Uczestnicy – konkurs kierowany jest do uczniów gimnazjum; Warunki uczestnictwa – każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 3 fotografii, minimalny format 20x30 cm i większe, uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Do zdjęć należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zdjęć. Należy dołączyć do zdjęć płytę CD lub DVD z cyfrowym zapisem nadesłanych prac (JPG lub TIFF) w pełnej rozdzielczości.

Nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatora.
4. Konkurs literacki „W imieniu pszczół”
1. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu życia pszczół oraz jej roli w środowisku w formie przemówienia, listu, wiersza. Uczestnik konkursu ma za zadanie wcielić się w rolę pszczoły i napisać przemówienie, list, wiersz, w którym przekona odbiorców jak pożytecznym jest owadem.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej (IV – VI) oraz uczniów gimnazjów.
IV Informacje dodatkowe:
1. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą:
imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy, nazwę placówki do której uczęszcza osoba biorąca udział w konkursie oraz numer telefonu;
2. Dodatkowo należy dołączyć do pracy niepełnoletniego uczestnika konkursu zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
3. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane;
4. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 22.05.2017 r. do Gimnazjum nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Wolności 11 87-200 Wąbrzeźno.

V. Nagrody:
Jury powołane przez Organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna I, II, III nagrodę w każdej kategorii. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców oraz przyznania miejsc ex aequo. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom nastąpi 02.06.2017 r. podczas szkolnego Pikniku Rodzinnego w Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie.

VI. Prawa organizatorów:
1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora;
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w mat. reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie;
3. W przypadku dużej ilości prac organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru prac przeznaczonych na wystawę pokonkursową;
4. W przypadku małej liczby zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania konkursu;
5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
W. G.
<< powrót


Warto wiedzieć – informacje dla rodziców


Zasady rezerwacji boisk na kompleksie sportowo – rekreacyjnym „ORLIK” w Wąbrzeźnie

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 1 W WĄBRZEŹNIE
© wieslaw gierszewski 2009 - 2017